GIMA CATERING A/S

Salgs- & leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1 Gima Catering A/S (”GC”), CVR nr. 21853542, er leverandør til foodservicesektoren i
Danmark, registreret i Danmark med adresse på Naverland 24 , 2600 Glostrup, danmark.
1.2 I disse salgs- og leveringsbetingeler (”Betingelserne”) defineres Kunden som GC’s
medkontrahent i den indgåede kontrakt.
1.3 Alle aftaler mellem GC og Kunden indgås på grundlag af de til enhver tid gældende
Betingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betingelserne udgør således en integreret del af
Aftalen indgået mellem GC og Kunden sammen med et evt. tilbud, en samarbejdsaftale inkl.
bilag og/eller en ordre.
1.4 Betingelserne er bindende og tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid hermed,
herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Kunden og leverandører, uanset at disse er
fremsendt sammen med en ordre eller på anden måde og uanset de ikke er afvist af GC.
1.5 Enhver afvigelse af Aftalen skal accepteres skriftligt af begge parter.
1.6 Som Kunde hos GC tildeles Kunden et individuelt kundenummer (brugernavn) og password
til brug for afgivelse af ordre på https://gimacatering.dk/. I tilfælde af uretmæssig brug hæfter kunden
selv for et eventuelt tab, der måtte opstå i forbindelse hermed. Der kan ikke gøres krav gældende
mod GC i den anledning.

2. Varer

2.1 Varer, som GC sælger og leverer til Kunden, overholder til enhver tid gældende
fødevarelovgivning i Danmark.
2.2 GC tilbyder det til enhver tid gældende sortiment. Ønsker kunden andre varer derudover, skal
dette aftales særskilt og fremgå af samarbejdsaftalen.

3. Tilbud og antagelse af ordre

3.1 Varebestilling skal som udgangspunkt foretages via webshop på https://gimacatering.dk/ ved brug
af din e-mail og password. Varebestilling skal afgives inden kl. 15
hverdagen før levering med mindre andet er aftalt. Ved bestilling i anbrud pålægges varen et
gebyr. Service er under forudsætning af overholdelse af betingelser.
3.2 Der tages forbehold for udsolgte varer og sortimentsændringer. Såfremt en vare er udsolgt,
eller der sker en ændring i GC’s sortiment, vil GC forsøge at erstatte den bestilte vare med en
tilsvarende vare af god og høj produktmæssig kvalitet.
3.3 Hvis det ikke er muligt at erstatte varen, faktureres Kunden ikke for varen. Kunden har ikke
andre beføjelser ved udsolgte varer eller sortimentsændringer.

4. Afbestilling og annullering af ordre

4.1 Afbestilling af lagervarer kan ske frem til kl. 15:00 hverdagen før leveringsdagen.
Bestillingsvarer, samt produktionsvarer kan ikke afbestilles eller annulleres efter ordren er
afgivet.

5. Pris

5.1 Alle priser for varer følger af Aftalen. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive
moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortimentsændringer.

6. Betalingsbetingelser, rentetilskrivning og kreditsikring

6.1 Betalingsbetingelser er 7 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt. Betaling skal ske
via PBS - leverandørservice.
6.2 GC forbeholder sig ret til at opkræve rykkergebyr, hvis betaling ikke modtages i henhold til
aftalte betalingsbetingelser. Yderligere forbeholder GC sig ret til at tilskrive morarenter pr.
påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdatoen. Rentetilskrivning vil
ske med den til enhver tid gældende rentesats for GC. Rentesatsen fremgår af faktura.
6.3 Betaling af morarenter afskærer ikke GC fra at kræve erstatning for det yderligere tab,
Kundens misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Kunden er ikke berettiget til at
modregne, fradrage modkrav eller udøve tilbageholdelsesret i skyldige beløb som sikkerhed for
eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer eller påståede mangler.
6.4 GC har altid ret til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, hvis Kundens betalingsevne
svækkes efter aftalens indgåelse, herunder stoppe leverancer til Kunden eller stille krav om
forudbetaling.
6.5 Betalingsbetingelsen er gældende, såfremt GC kan opnå fuld kreditsikring på den til enhver
tid værende saldo. GC anvender primært kreditforsikring eller bankgaranti til sikring af
udestående. Enhver ændring af GC kreditsikring vil betyde, at betalingsbetingelser skal tages op
til revision, således at GC kan fastholde en fuld kreditsikring.

7. Levering

7.1 Levering er det tidspunkt, hvor varen er fremme hos Kunden, med mindre andet er aftalt.
Varerne leveres på aftalt leveringssted og inden for det aftalte leveringstidsvindue på minimum 2
timer. Varerne anses for leveret, og risikoen således overgået til Kunden, når varerne er stillet til
Kundens disposition på aftalt leveringssted, uanset om Kunden eller dennes ansatte er til stede.
7.2 Der kan aftales op til 5 hovedleveringsdage. Ved hovedleveringsdage forstås hverdage
(mandag – fredag), undtaget danske helligdage. Leverancer udenfor hovedleveringsdage
pålægges et leveringsgebyr og GC er i disse tilfælde ikke forpligtet til at levere indenfor et
bestemt leveringstidsvindue.
7.3 Såfremt levering skal ske på Kundens lager eller køkken, skal der være klargjort og ryddet et
areal, som svarer til den modtagne mængde af varer/bure/paller.
7.4 Kunden har pligt til at sørge for, at adgangsvejene er ryddet for is og sne og i øvrigt
overholder gældende arbejdsmiljølovgivning. Såfremt at GC’S medarbejder vurderer, at det ikke
er forsvarligt at forcere adgangsvejene eller udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejderen, har
medarbejderen til enhver tid ret til at stille varerne så tæt som muligt på det aftalte leveringssted,
uden at dette påfører GC eller medarbejderen noget ansvar. Risikoen for varerne vil således
overgå til Kunden på dette sted.
7.5 Alle bestillinger større end for nuværende DKK 2500+ moms leveres frit til det aftalte
leveringssted, medmindre andet på forhånd er aftalt. Ordrer mindre end DKK 2500+ moms
leveres mod gebyr. Ved ikke bro-faste leveringsadresser og adresser uden for Danmark vil der
blive tillagt et leveringsgebyr.
7.6 Det kan aftales, at tømte lastbærere (bure/paller) tages med retur ved næste levering. Pap o.l.
tages ikke retur med mindre andet er aftalt. Returnering af pap pålægges et miljøgebyr.

8. Forsinkelse

8.1 I tilfælde af forsinkelse i forhold til det aftalte tidsvindue er Kunden ikke berettiget til
erstatning for forsinkelsen.
8.2 GC forpligter sig til at levere hurtigst muligt efter forsinkelsen er konstateret, alternativt,
efter GC’s valg, at kreditere Kunden for leveringen.

9. Transportmateriel

9.1 GC fører regnskab med alt transportmateriel, som anvendes i forbindelse med levering af
varer til Kunden, eller som midlertidigt stilles til rådighed for Kunden. Ved transportmateriel
forstås rullebure, hylder til rullebure, europaller, kødkasser, frugtkasser, ostekasser, termokasser
mv. Engangsemballage tages ikke retur. Transportmateriel tilhører GC, og Kunden er forpligtet
til at drage behørig omsorg for dette, så dette ikke beskadiges.
9.2 Transportmateriel skal returneres på forlangende eller, hvis Kunden ophører med at handle
hos GC. Ved manglende returnering eller beskadigelse af emballagen er GC berettiget til at
opkræve betaling for emballagen.

10. Reklamation og returnering af varer

10.1 Kunden er forpligtet til at kontrollere leverancer for fejl og mangler inkl. fejl i de leverede
mængder. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal
den straks meddeles skriftligt til GC via e-mail på info@gimacatering.dk eller telefonisk på +45 43
47 47 11. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke
straks meddeles skriftligt eller telefonisk til GC, kan den ikke senere gøres gældende.
10.2 Hvis Kunden har reklameret over de leverede varer, skal disse stilles til GC’s disposition og
Kunden er uberettiget til at disponere over varerne indtil andet aftales skriftligt. GC meddeler til
Kunden, om varerne skal returneres til GC eller Kunden skal destruere varerne.
10.3 Returnerede varer skal returneres i original, ubrudt emballage. GC forbeholder sig ret til ved
uberettiget returnering af varen at kræve transportomkostninger i forbindelse hermed refunderet
af Kunden og/eller modregnet i Kundens eventuelle krav mod GC.
10.4 Kreditering af reklamerede og returnerede varer sker ved den fakturerede pris på varen
ekskl. moms.
10.5 Pant og emballage købt via GC tages retur: - Kun fyldte eller tomme kasser - Ingen
plastflasker (håndteres af Dansk Retursystem)

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 GC’s ansvar for fejl eller mangler er alene begrænset til efterlevering.
11.2 GC er erstatningsansvarlig overfor Kunden i henhold til dansk ret med de begrænsninger,
der fremgår af Aftalen.
11.3 GC er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab
eller følgeskader, herunder indirekte tab, som måtte være erstattet overfor tredjemand.
11.4 GC er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, hvis den leverede vare
forvolder sådan skade.
11.5 Uanset anden bestemmelse i Aftalen og/eller relaterede dokumenter er GC’s
erstatningsansvar maksimeret til fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende levering.
Denne ansvarsbegrænsning inkluderer også beløb, der måtte være erstattet overfor tredjemand.

12. Force majeure

12.1 GC kan ikke gøres ansvarlige for hverken hel eller delvis manglende opfyldelse af Aftalen
eller forsinkelse heraf, hvis og i det omfang, det er forårsaget af en begivenhed, der ligger uden
for GC’s rimelige kontrol og ikke skyldes forsømmelighed fra GC ("Force Majeure"). Force
Majeure inkluderer, men er ikke begrænset til handlinger udført af en myndighed, brand,
oversvømmelse, storm, eksplosion, optøjer, naturkatastrofe, krig, sabotage, terrorhandlinger,
retskendelse eller påbud, arbejdsproblemer, der rammer GC eller dets kritiske underleverandører,
såsom lockouts, strejker og afmatninger. Force Majeure omfatter endvidere blandt andet
epidemier, karantæner, isolationer, ud-/indrejseforbud fra nationale myndigheder, herunder
begrænsninger af enhver form for transport af samme grund.
13. Fortrolighed

13.1 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge GC’s
erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige.
13.2 Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller
rådighed over GC’s fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Kunden skal omgås og
opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

14. Persondata

14.1 Parterne er hver især ansvarlig for deres behandling af persondata i forbindelse med
Aftalen.

15. Lovvalg og værneting

15.1 Aftalen, herunder disse Betingelser, er reguleret af dansk ret med undtagelse af
bestemmelser og regler vedrørende lovvalgskonflikter.
15.2 Enhver opstået tvist mellem parterne i forbindelse med en ordre eller fortolkning af Aftalen,
herunder disse Betingelser, skal, såfremt den ikke kan løses ved forhandling mellem parterne,
afgøres af Danske Domstole